Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï4ó d e> repucli k E l N.

wordt weggenomen, en de Natiën zeiven door w toet kracht van waapenen gehandhaafd gevoelen tot haare rechten teruggeroepen, nimmer kuCenonder field worden dezelven, bij een contract van handel

k?°pm door ee» af&nd ha e^eig ndorn'. men, althands met, zoo lang door den Aanvallerda£ P^enilgeene, verklaaring gef h ed

Eén enkel geval zou hierin eenige uitzondert kannen fcaaken, wanneer naamlijk de oVer wonnenLanden of Volken uitdruklijk weigerden, hulde te doen aan da gevoelen waarom de oorlog begonnen is AUdan zouden de zegevierende Franfchen deze weigering kun

der Nadënme?h * d^dIijke °™Sa™D ing

£,iï™ fteShaarevoonSeOverheerfchers, deze Vol-

republiek en als zoodanigen vervallen onder baar

Sn als llT*\ Zij f°°daniS za! beheeren en h nd! .haven, as zij goedvindt, ten einde van alle verdere verongelijkingen of aanvallen bevrijd te bihven tot zoo lang dat dezelve Natiën vatbaar worden vo'or de ~ Off hoonl61' ^"ik^Pubijkeinfche ftaatkunde! #.nn „ a 6r> nu' zeIfs °P deze handelwijze noaeen en ander ware aantemerken , hetgeen wi thandf onnodig oordeelen, alhier in het mi Jen kregen is het gezegde, onzes oordeels, genoegzaam óm ê befluiten, dat eene door de Franfchen i^gezégden oo ! log overwonnen Natie, welke op het ecrfte^o^nbl* gereed is van derzelver gedaane afkondigingen =5 de Vrijheid enz. gebruik te maaken, juist ofn deze %ft?

fhtl^,redein',ee'; daadiijk rechtheeft op 5e Iran fche edelmoedigheid in alle haare uitgeftrekrheid een daadhjk recht op alle de voordeden'van eene„vrijen Staat, waaronder dat van de voordduuring haarereigen* dommen, welken zij te vooren bezeten heeftTéé„ der a lerwezenlijkften is Plet geen zij van de FranVcha Natie, of van derzelver Vertegenwoordigers .terecht kan vorderen is niets minder, dan eene vermaarfchanPing der beide Volken op alle'zoodanige gronSals de- gelegenheid en aard des Lands, en §de onmiddellijk ïlT In'rt 01Kfa,ndi8hede" het best zullen gedoó «tL Beide Republieken kunnen hierover onderlinge |hikk,ngen maaken, ten gemeenen voordek nimmer tennadeele van ééne der partijen: en deze fch kkiZn

t32 aisteiibeEre%het sm^bM, ö:>Ss

Wm&W^ eigendom der geheele

Sluiten