Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S34 De REPUBLTKEILV.

Bende haat, doorzult in de kennis van den Mensch, cn zijnen natuurlijken aanleg, ziine volftrekt zedenlij» ke behoeften , zijne onderfcheidene betrekkingen ën oinfhndigheden van dit leven, behoorlijk geoefend in alle de grondrechten van eenen vrijen Staat, en derzeiver billijke toepasfing, en eindelijk voorzien met eene genoegzaame maate van geduld en moed, om eenen zoo moeilijken arbeid onbezweken doorteworftelen. Een naauwkeurig onderzoek van de gefteldheid der Nederlandfche Schooien heeft den Republikein geleerd, dat'er naauwlijks ééne éénige goede School voor handen is, qn bij zoodanige Meesters, welken de fortuin een goed. gerucht had weten te bezorgen, ontmoette hij niet zelden de rampzaliglte vooroordeelen , die den heilrijken invloed van allen openbaar onderwijs op eenmaal vernietigden. Wat zou 'er dan, al wederom, van het opkomend gedacht te wachten geweest zijn, zo niet Gods yoorzienend beftuur ons de tegenwoordige Omwenteling bezorgd had? De openbaare Schooien bedorven door de plak van den trotfehen fchoolvos, die„ fchoon zelf hoogst onkundig, nogthands als het orakel

der wijsheid wil gehoorzaamd wórden: de Schoo^

len, verpest door bedorven lucht, alwaar de jeugd tot een eeuwig zitten gemarteld wordt: — de Schooien, daar oudwijffche fabelen worden nageklapt, waarover de denker niet kan nalaten te bloozen : de Schooien , alwaar de genie der jeugd, door de willekeur van den Meester , volftrekt wordt uitgebluscht — ziet daar Nederlanders! de inrichtingen voor de jeugd, waarvan veclen uwer , dikwerf met eene jammerlijke onverfchilligheid, gebruik maakten voor uwe Kinderen, ten zij gij u, door uwe geldmiddelen, in ftaat bevondt, eenen Gouverneur of Gouvernante te nemen, die, van elders overgewaaid, van waar zij zich uit gebrek moesten Verwijderen , onze Vaderlandfche zeden wel haast door hunne vreemde manieren verbasterden. Ó! Laat ons allen een dankbaar gebruik maaken van den goeden weg, dien wij hartgrondig wenfehen , dat Ilolland's Reprefentanten zulien aanwijzen , om Bato's Kroost edelaardig optevoeden : Laat ons ds goede poogingen dier Braaven onderfteunen, die aan dit gewichtig werk zullen arbeiden, opdat de grondflagen, door hun gelegd, zullen dienen, om het gantfche gebouw der Vriiheid ce voltooijen , ten dienfte ■pnzer geheele Republiek!

BüR-

Sluiten