Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

natevolgen , of verder te verbeeteren ; en dus deezen zoo gewigtigen tak van beftaan en welvaart, tot de hoogstmooglyke volmaaktheid, te brengen, die zy, in ons gewest, bereiken kan. Hoe zeer tog de Nederlandfche vlyt zig, van alle tyden , ter verbeetering der verfchiüende takken van 'slands welvaart beyverde , zelden zal men ergens alles te gelyk , maar veel eer , hier het eene , daar het andere, tot eene zeekere volkomenheid, vinden gebragt. En even dus is het, met den landbouw geleegen. Wil men deszelfs fchoonfte en leerzaamfte tafereelen , binnen ons Gemeenebest, befchouwcn ; dan (zoo ver myne kennis ftrekt, en zonder ook aan andere oorden den roem te willen bccwis* ten , die hun toekomt;) moet men de Zeeuwfche graanakkers ; de Hollandfche weiden; de Stichtfche warmoezierslanden , rondom Utrecht, en tabaks - planteryen aan den bergkant; de Gelderfche boomgaarden en bosfchen bezoeken ; als waar men elk deezer takken , in 't groote, in ?t

fchoo,-

Sluiten