is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 DE WATERZUGT. $. 1217. iai8.

dere beenderen van het geraamte van een reus in het zelfcb graf had gevonden, hy dezelve aan Rnysch zoude aangeboden hebben , of aan de wydberoemde en bcrade man D J. Wüfen, Burgermeester der ftad Amfterdam, die het regter voorhoofd been in zyn ftudeerkamer bewaarde, hier by komt, dat de vaderlandfche befchryving nimmer eenig gewag gemaakt heeft, dat er een reus van zodanige grootte geweest is , die nochtans een ieders oogen in zyn leven tot zich moest trekken.

g. 1218. ~\ IS en ziet ligtelyk dat het laatfte foort onj^VJL geneeslyk is , de overige word door een ligte inbranding, doorfteeking, doorbooring, voorzigtiglyk langzaam te werk geftelt, en tevens-met waterdry vende en inwendig verfterkende middelen geneezen; of door uitwendige verdryvende middelen verltrooit.

Tot de geneezing van alle waterzugt, word , gelyk naderhand §. zal gezegd worden, vereischt, dat de wateren, in de holligheden uitgeftort, daar uitgeleid worden, maar wanneer nu een grote hoeveelheid wateragtige wei in de holligheden der hersfenen zelve zit, blykt het genoegzaam, dat dezelve daar niet uitgeleid kan worden, de doorfteeking heeft hier ten minfte geen plaats, aangezien de geheele zelfftandigheid der hersfenen c-n hetweeragtig lichaam zelve eerst zoude moeten doorftoken worden, edoch de wederopzuiging van de buiten de vaten geftorte waterige wei uit de holligheden der hersfenen, is naauwlyks te verhopen, ten zy dezelve dan maar in kleine hoeveelheid aanweezende is; en dan zal zulks nog moeilyk kunnen gefchieden; aangezien deeze vergadering ontftaan is, doordien de aders hec vogt, dat geduurig uit de uitwaasfemende flagaders uitgegaan is, niet genoegzaam wederom opgezogen hebben, zo er dierhalve eenige hoop is, zal dezelve voornamentlyk daar van afhangen, dat men de geneezing beproeve, in 't begin der ziekte; en dus

moe-