Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4öo )

ver van het meermaalen aangehaalde bericht, (temmen beide daar in over een, dat, by aldien, dit Ravelyn behoorlyk was verdedigd geworden, de verovering van de Vesting, nog een tyd lang zoude geduurd hebben. Dat dit zeer ligt mogelyk was geweest, blykt daar uit, wyl de belegeraaren hunnen] Storm, op den helderen dag, begonnen. Wat kon de belegerde hinderen, om alzo de toebereidfelen van hunnen vyand, ten vollen te ontdekken, en behoorlyke tegenfchikkingen te maken ? Doch zo lieten zy intusfchen de in het Ravelyn gecommandeerde manfchappen, voor hunne oogen gevangen neemen, en vergenoegden zig alleen, van de Hoofd-wal, een levendig vuur te maken, doch het welk, offchoon het de* belegeraaren, die ongedekt op de Bresch ftonden, groote fchaade veroorzaakte, evenwel niet krachtig genoeg was, hen tot het verlaaten van het Ravelyn te noodzaaken.

§. 52. Tot den 2often Ottober, zette de belegeraaren hunnen arbeid voord, om op de Glacis, agter het Ravelyn, zich te logreren, en de BreschBattery te vervaardigen; die ook noch op dien zelvden dag, met het vuuren een begin maakte. — Dit alles lieten de Belegerde, zonder eenige merkelyken tegenftand toe, of ten minften, dezelve was zeer flegt aangewend. Den Schryver van't aangehaalde Relaas (*) maakt, met recht, deze wel.gegronde Aanmerking: dat, wanneer de bezetting, hunne Mortieren met Bomben en Steenen, gewee-

ten

(*) Theatr. Europ. Tom. XVIII. pag. 181.

Sluiten