Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 466 )

geloofwaardige Berichten, insgelyks omftandig wilden doorgaan, zo zouden wy , eene byna ontelbaare menigte van misflagen, ontdekken, die zo wel op de zyde der belegeraaren, als die der belegerden waren begaan,en die bezwaarlyk iemand als bewys-gronden, eener verbeterde Attacque en Defenfie zoude kunnen opnoemen; doch terwyl het onderzoek hier van, ons alte ver zoude afleiden , zo wil ik alleen eenige byzondere omftandigheden van eenige der gewigtigfte belegeringen , voor het tegenswoordige, kortelyk in aanmerking neemen.

§. 59. De Vesting Mom in Henegouwen, die in 1709, van de Geallieerden wierd belegerd, is, wegens deszei vs Water- en Moerasfen, waar mede dezelve is omringt, zekerlyk zeer vast, doch hoe flegt heeft zy zig verdedigd ? den 2jfte September, opende de Geallieerde de Loopgraaven, en den 2jften October, trok het Guarnizoen, 1909 man fterk, reets met zak en pak uit (*_). De Geallieerden hadden niet meer, als een Hoornwerk voor de Poort van Bertomont den i7den October verovert, en voor de Poort d'Havrée, waren zy van voorneemen , den volgenden dag, een ander Hoornwerk' te beftormen , doch dit voorval was waarlyk niet zo verfchrikkelyk, dat de bezetting om die reden , de moed behoefde te laaten zinken: want hunne vyanden moesten noch drie Graaven pasfeeren, eer zy aan het Hoofdwerk konde koomen, en als dan ware het altyd noch tyds genoeg

(*) Theatr. Europ. 1. c. p. 237.

Sluiten