Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i )

AANMERKINGEN.

fg) Of fchoon het Kasteel een wigtiger link is dan het Paard, is egter veelligt uw Spel "beter dm het zyne; vermits, niet tegenftaande dit verlies, uw Koning in zekerheid is, en gy in ftaat zyt,uwen aanval na de eene of de andere zyde te doen, op welke de vyandlyke Koning zig verplaatfen mogt.

(6) Het is noodwendig dat gy uwe Koningin zet om den Boer van het Paard uwes Konings te dekken, en daar door te beletten, dat uw party zynen Raadsheer voor uwe twee Boeren opolfere , 't welk hy anders buiten tvvyfel doen zoude; want daar de kragt van uw Spel tans op uwe Boeren berust, is het hem voordeejig die te verftrooijen, te meer, wyi hy door dat middel u een aanval zoude afwinnen, die u het verlies van het Spel kosten konde.

(i) Gy zet dezen Raadsheer in verwagting, dat uw party den Boer van den Raadsheer zyner Koningin zetten zal, waar door gy in weinig zetten het Spel winnen zoud ; want uwe Paarden verkregen op deze wyze eenen vryen weg.

(k) De Party verplaatst op de zyde zyner Koningin om de kragt uwer Boeren op de zyde zynes Konings te ontwyken , te meer, wyl uwe Boeren op die zyde veel verder voortgedrongen zyn , als die op de zyde uwer Koningin.

(/) Wanneer gy met dit Paard den vyandiyken Koning Schaak geboden had, zo had gyuwen Raads, heer in gevaar geilek, en veele zetten verloren. Gy deed daarom beter dat gy hem te rug trok.

23.

Sluiten