Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. D.i.T. van ZWOLLE. 33

Burgerfchap door dezelven gekocht zij, drie jaaren Burgers geweest zijn, en al dien tijd als gezeten Burgers alhier gewoond hebben.

XV.

Een Burger verliest zijn Burgerrecht, wanneer hij een jaar en dag buiten de Stad en Vrijheid een vaste woonplaats heeft, zonder die mede alhier te houden, doch naderhand wederkomende, bekoomt een gebooren Burger het Burgerrecht aanftonds weder na zijne te rug komfte, maar een ander Burger eerst na •verloop van een jaar en dag.

XVI.

Indien dan nog iemand in tijd van eenigen nood, waar in zich de Stad mogt bevinden, uit dezelve vertrok, of uit de Stad zijnde, en bij Schepenen en Raaden, om weder te komen, ontbooden zijnde , binnen den hem geftelden tijd niet kwame,-de zoodaanige zal nimmermeer het Burgerfchap weêr genieten of winnen kunnen, ten zij hij erhefFelijke redenen van zijn uitblijven bij bragte.

XVII.

Alle Inwooners, het zij hier reeds woonende, of nieuws inkomende, zullen voor Schepenen en Raaden te recht ftaan.

XVIII.

Doch mogen geen neeringen doen onder eenig Gilde behoorende, of in eenig Gilde aangenomen wor-

E den,

Sluiten