is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en ordonnantie op de crimineele justitie [...] voor den geregte van 'sHertogenbosch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 77 )

aan eiken Getuige na het afgeloopen Examen voorgeleezen, mitsgaders, conform deszelfs meening, bevonden zynde, zullen die door de Getuigen, beneevens Schepenen Commisfarisfen en den Griffier onderteekent worden.

X X X.

De depofitien van de Getuigen zulleublyven ter Griffie, en by provifiefecreet moeten worden gehouden , tot dat Parthyen hinc inde van verdere thoon of productie hebben gerenuncieert.

XXXI.

De Hoogfchout gelyk ook de Gevange, voor dat dezelve tot productie of ten thoon zyn geadmitteert , nodig hebbende Enqueste Valetudinair te doen , zullen de Getuigen meede in voegen als voor gehoord en geëxamineert worden, en zal Parthye Requirant in dat geval gehouden zyn, aan de Commisfarisfen te geeven in gefchrifte de Poinctten , Faiten en Articulen, waar op hy verzoekt, dat de Getuigen mogen geëxamineert worden.

K 3 De

Waar /Je depoftti' en heruiten en hoe lans ie fecreteercn.

JVat omtrent Enqucste Valetudin<xit te obferyeeren.