is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de ongerymdheid der eerste vaderlandsche bly-spelen [...] welke [...] op den Amsteldamschen schouwburg vertoond wierden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io8 )

Neenfeyd ik, maer de mans hebben 't quaet genoeg, datje haer eer bewaren, k' laet flaen de fwacke

(vrouwen.

Wel antwoorden hy de Franfen fpeelen wel met vrouluy gelyckje felver fiet.

Ja, fey ick, flopt daer de luy 'er mont mee. dit ziet op den Engelfchen troep, die in dien tyd in ons land was, en veel volks trok, om dat 'er twee of drie onder waeren, die goed fpeelden, en om dat zy ook danffers hadden, welke op onze fchouburgen nog ontbraken. Bredero benydt hen daerom in 't Moortje, en vraegt onder anderen in zyn Geeft lufl. „ Seght eens, ghy voor-

ftanders van de vreemde Landtloopers, wat „ deugdelyke Zedigheid hebt ghy oyt an haer ge„ fpeurt?" eene vraeg, die ik te bedenken geef, met wat regt zy van hem konde gcfchieden, daer wy boven ook zo veel, 't geen van de deugdelyke zedigheid afwykt, in hem openbaer vonden: ik weet wel, dat hy hiei voor in de voorrede voor Jerolimo cn Rodderick verfchooning bybrcngt met te zeggen, dat gy daer „ niet onbehoorlycx inne „ vinden zult, als gy wilt overleggen, dattet voor „ de Ghemeente en ,t flegte volck ghefpeelt is, ,, die meefïendeelmeer met boefachtige ipotterny„ en, als met geeftige Poëteryen zyn vermaackt. „ Ten anderen, foo ghy wil aanfien dat Dienft„ knechts enMaartens, anders fpreeken als deEde-