is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de ongerymdheid der eerste vaderlandsche bly-spelen [...] welke [...] op den Amsteldamschen schouwburg vertoond wierden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 109 )

„ le Heeren en groote Juffrouwen." Maer wat is dit voor eene verdediging! op gelyke wyze mag men de daden van Cartouche, Shepart, Jaco bewimpelen, en met P. Crinitus en L. Torrentius den lof van Lamponiana en Balthafar Gerards zingen. Ik heb nergens anders om die onhebbelyke plaetzen, die Rabelais tael, uit de Kiugtfpelen aengcweezn, dan om tevens myne Landgenoten den verkeerden waen te beneemen, dat de zeden van onze voorouderen beter waeren, dan de tegenwoordige , nu zeg ik zelfs, dat men die te kort doedt wanneer men daer op het zeggen van Nepos (3) zou willen toe paffen quod fi quis Ulorum legat faèïa, paria horum cognoscat: neque rem ullam nifi tempus interejje judicet. Tot zodaenig een vergelyk nogtans willen de minften komen1, maer in tegendeel men tragt 'er ons zelfs mede te befchaemen van den predikftoel. Ik wil niet onderzoeken, welke thans de heerfchende fauten zyn: wy hoorcn die telkens, en op eenen beftemden dag elk jaer, ons in de Kerk voorhouden; maer ik neem aen, zelfs die van zulk eenen geftrengen tugtmeefter, die door heilige yver al te verre uitvaert, worden opgedrongen, die uit deugd een menfchen-haeter is, om dat hy die bemint, doch dat alles overwogen hebbende, kan daer dan

nog

(V) in Eumerte VIII.

03