is toegevoegd aan uw favorieten.

Recueil van verscheide placaaten [...] betreffende de zaaken van den oorlogh.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Confuls van den Staat, refideerende in de Ryken, Landen of Havenen alwaar dezelve komen in te vallen, goede Correfpondentie moeten houden , in vreemde Havenen geen Deferteurs aan boord van hunne Schepen admitteeren en wegvoeren, en wyders de particuliere Reglementen van de Collegien ter Admiraliteit hunner Reiforte, betrekkelyk tot de Huishouding binnen boord, behoorlyk obierveeren, en doen obferveeren, en zig zorgvuldig wagten van het doen van eenige Negotie met hunne Victualie, en van het favorifeeren van eenige Sluykhandel, in of met hunne Schepen, zoo binnen als buiten 'sLands,

V I.

Ingevalle het gebeuren mogte, dat de Capiteinen of andere Commandeerende Orficieren op hunne Reyfe verneé"men mogten, dat in Europa eënige Vredebreuk tulTchen vreemde Mogendheden was voorgevallen , en dat eenige Havenen van een der in Oorlog zynde Mogendheden mogten geblocqueert gehouden werden, zullen dezelve met alle omligtigheid te werk gaan, en geen geweld gebruiken omme haareonderhebbende Koopvaardyfcheepen, derwaarts gedeilineert, aldaar te doen binnen loopen, maar de Schippers van zodanige Schepen naar de naalle Plaats, die niet geblocqueert is, zoeken te brengen, om de nadere Ordres van haar Rheders te kunnen vragen en inwagten.

V I I.

En zullen de Capiteinen en alle andere Oificieren , in deeze gevallen, onder haar Convooy niet mogen nemen zodanige Schepen, welke contrabande Waren hebben ingeladen; voor contrabande Waren alleen gehouden werdende zulke Goederen, welke by de Tradiaten gedeclareert zyn contrabande te wezen, wanneer dezelve naar de Havenen Van een Oorlogende Mogendheid werden vervoert.

En ten einde de Capiteinen goede verzeekering zouden mo^en hebben , dat in de Schepen der Commercieerende

° A % In-