Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

gebefertcert $pn/ of jjim contrarie <$nfe noonge piacaaten/ in n^eembe bienjïen/ foo ten <Bo$b* ge aï£ ter fóoonoaarïnic/ en ©iflcijerpe ter %tt\ fjebben negerijen/ aï ijet gunt 3»/ boo? fjaare nao?f*3 befertie/ of tyeembe öicnflen/ tegen.tf ben Hanben ftebben miï^oasn/ mit#gaber£ aïïe boe» ten/ bjennen/ poenen/ cojyorceïe of anbere in» famcerenbe fïraffen / baar inue fn/ ter caufe/ ai# nooren/ tocrtoaHen fouben mogen tocefen $ rnïtö bat geftouben fullen toeefen/ ua beefe Hanben meebcr te heeren/ en fig binnen ben tnb nan een iaar na be publicatie beefer/ aan te gee* toen aan een nan be <£oHcgieu ter Hbmiraïiteit/ rn baar meeberom in <0nfen bienfl onber een nan'be nosjfs <£oIïegien hoornen te begeeoetv/ ojbonnceren en fratuccren baarentegen/ öat aïïe be geenen/ bie bit <®uö Generaal karbon fuï» ïen hebben toerfiuaab/ en aïfoo baar binnen ben nooifs tnb niet aangegeeuen/ en meeberom in tnerift al£ nooren begeeven fuïlen öebben/ en uabcrïjanb fulïcu uiojben uifgeüonbcn en agter» ftaalöj fonber eenige remiffie of connioentic/ na öc uirerfte rigeur oan be <®?öonnantïen en pia» raatcn/ fuïlen toojben geftraft.

<£n on bat niemanb hier nan eenige ignoram tic ftoome te pjaetenbeeren/ of onber p?seter;t nan geen ftenni.es geïtreegeu te ïjebben nan beefe tiïmfe o?b:e/ oo^faahe ïjebbe/ öem te ontféïjuïbigen/ o?bonneeren en beüeeïen W$ mei ejepjeffeïuft/ bat be l^omnen of naafte Bnenben nan be geene/ bie alreebe ucrtrolthen 3im/ ten einbe nooifcl)?eeoe/ gc&oubcn funen njcefen/ben fcloen nan ben inhoube oan beefe te toaarfd30utt.cn/ aangcfien Wp tot beefer llanben bienft nerftaan/ 3§ j. bat

Sluiten