Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4

tan welke betrekking op een zoodanig geval hebben , niet klaar genoeg zijn,

123. De pijnbank is ftrijdig met het gezond veritand, en de menfchelijkheid vordert, dat zij afgefchaft wor e Wij zien hedendaagsch, dat een zeer bi ichaafd volk haar zonder eenig nadeel verworpen heeft Zij is derhplven niet noodzaakelijk uit haarcn aard'. Wij zullen hier na meer breedvoerig daar vanfpreeken

124. Daar zijn wetten, die de pijnbank alleen toemten in het geval, dat de befchuldigde nin erkennen wil, fchuldig of onfchuldig te zijn.

J25- Door het gemeen maaken van den eed wordt de kragt van denzelven vernietigd; men moet nooit gebruik van den eed maaken, dan in zoodanige Gelegenheden, waar bij de geen, die zweert, geen belang heeft, gelijk rechters of getuigen.

ia6. In geval van groote misdaaden, moet de beIchuldigde te gelijk met de wet zijne rechters verkiezen j of ten minden moet hij zulk een groot *etal van rechters kunnen afkeuren, dat de geene die overblijven, kunnen gehouden worden als door'hem zelf gekozen te zijn.

127. Eenige van de rechters behoorden zelfs te zijn van denzelfden ftand, als de befchuldigde, of zijns gelijken; op dat hij niet zoude kunnen denken , dat hij gevallen was in handen van lieden, genegen om hem geweld aan te do?n. De krijgswetten geeven er het voorbeeld van aan de hand.

128. Als een befchuldigde veroordeeld is, zijn het geenszins de rechters, die hem de ftraf opleggen; maar het is de wet.

129. De vonnisfen moeten, zoo veel mogelijk, klaar en bepaald zijn, in zoo verre, dat zij de uitdrukt

Sluiten