is toegevoegd aan uw favorieten.

Berigtschrift van Catharina de Tweede ter vervaardiging van een ontwerp voor een nieuw Russiesch wetboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle menfchen moeten dezelve opvolgen; derhalven moeten alle menfchen ze kunnen begrijpen.

459. De redenrijkkundige, opgefmukte en opgeblaazen uitdrukkingen moeten vermijd worden, en geen enkel woord, dan het geen noodig is, moet tot het faamenftellen van eene wet gebruikt worden, op dat [het onderwerp, waar over de wet gemaakt wordt, te gemakkelijker begrepen worde.

460. Men moet ook voorkomen, dat er onder de wetten zoodanige gevonden worden, die het oogmerk niet bereiken; die woordenrijk, doch niet zinrijk zijn, en die in den grond weinig belangrijk zijn, doch opgeblaazen van ftijl.

461. De wetten, welke als noodzaakelijk doen voorkomen daaden, die geene betrekking tot deugd of ondeugd hebben , zijn onderhevig aan dat ongemak , dat zij als onverfchillig doen aanzien zaaken, welke volftrekt noodzaakelijk zijn.

46a. De wetten , welke geldboeten vastftellen , en teffens bepaalen, hoe veel voor elke overtreding moet betaald worden, moeten herzien worden, ten minfte alle vijftig jaaren; om dat eene geldboete, welke in zekeren tijd voor genoegzaam wierdt gehouden, in een anderen tijd als niets bëfchouwd wordt, om dat de waarde van het geld verandert naar maate van zijne mindere of meerdere hoeveelheid. Daar was te Rome een losbandige knaap; die alle, die hij ontmoette , in het aangezigt ftoeg, en hun de vijfentwintig ftuivcrs, bij de wet voorgefchreven, betaalde.

TWIN-