Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

laater gaven zy een boek uit onder de titel !e Livre rouge het roode boek, waar in de lyften van gehei^ me penüoenen wierden opgegeeven, die door een groot aantal hoveiingea zo men zeide getrokken wierden dit werk hoe leugenagtig en verdicht het zelve was, baarden magcig veel opziens en de ligtgeloovigemeenigte die al deze dingen als Euaugelien aannamen, waaren fchrikkelyk gebelgd, dat 's lands fchat zo onnut verfpild wierd, aan vlyers van het nor. 4

Zoon. Maar Vader zou het mooglyk weezen my met drie woorden ten minüen zeer k^rt te zeggen wac eigentlyk de Bedoeling der Nationaale Vergadering was wat wilden zy eigentlyk uitwerken door het verwekken van dien opüand.

Vader. Deze vraag is duizendmaal gedaan wat wilden zy toch hebben, en het is geen wonder, wyl zy in den beginnen hun waare oogmerkzorgvuldiglyk verborgen, zy maakten hec volk wy, dat bun voorneemen was om aan de gemeenten groote dac loonen, goedkoop brood, en veele vryheden te bezorgen, dog dit waaren enkel misleidingen om den grooten hoop op hunne zyde te krygen, maar het geen zy eigentlyk zogten, was Regeeringloosheid, uzurpaue en geweld, deeze voomeemeas zyn van tyd tot tyd ontwikkeld, en zo klaar geworden dat niemand behoefd te twyffelen of dit van den beginnen af hun toeleg geweeit is, van den beginnen af, zyn hun zomtyds uicdrjkkingen ontvallen waaruit van agteren duidelyk blykt, dat zy hec op de vernietiging van alle, en zelf van bet Koning, lyk gezag gemunt hadden.

Zoon Daar moeten zekerlyk in dat ryk inwendige onluften gefmeuld hebben, die nu door deze bewegingen als in een punt te zaamen getrokken, en eindelyk op eene tyd los geborlien zyn.

Vadëk. Men kan niet ontkennen dat federt een geruimen tyd in Vrankryk een onweder broeiden, en dreigden eenmaal uic te berlten, valfche volle verhgters, hadden .onder de naamen van esorits fórts, (üerke geesten}) iJhilofophe moderne, ^hedendaag-

fchen

Sluiten