Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TYDKORTER. 35

Zich aan de babbelpraat van een neltachtigen kwakzalver, alhoewel zyhem voor 't grootfte gedeelte niet verdaan noch begrypen kunnen. Men koopt zyne zoogenaamde heilzame geneesmiddelen ; en de ervarenheid heeft meer dan eens geleerd, dat de onbedachte gebruikers van dezelven, kort daar aan de groote reis aanvaarden, n3 alvorens, doch te laat, hunne onvoorzichtigheid en lichtgeloovigheid beklaagd en verfoeid te hebben.

JCrygsman. In hoe verre den fchyn op den Krygsdienst invloed heeft, is zoo zeer bekend, dat het byna nutteloos zoude zyn , 'er meerder van te fpreeken, indien gylieden, myn Heeren! ieder in zyne zaak, my daar van het voorbeeld niet gegeeven had ; en uit dien hoofden moet ik 'er ook een weinig van zeggen. Daar een fier aangezicht, trotfehen gang, en de hand op het rapier gevestigd te houden, by het gemeen niet zelden, voor een ontegenfprekelyk bewys van eene weergaêloze dapperheid gehouden word : zodanig zelfs , dat zulk een , welke van het tegendeel verzekering geeft, befpot en voor een onkundig en onbezonnen beoordeellaar gehouden word: zoo is het dwaasheid, om deswegens moeite te doen , voor en aleer de ondervinding byftand geboden, en aangetoond heeft, dat de ware dapperheid niet aan uiterlykheden verbonden is. Want B 5 C#-

dienst*

Sluiten