is toegevoegd aan uw favorieten.

De vermakelyke tydkorter, behelzende nuttige en aangename samenspraken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TYDKORTER. 223

„ ruchtige overwinning konde beha„ len. Dan hoe dikwils heefc de er„ varenheid niecbevestigd, dateenen „ oordeelkundigen ouderdom, min„ der in (laat is, om de gevolgen der „ natuurlyke neigingen, voor te ko„ men, dan de jeugd. Lampftbu, „ den zoon van Thaybiu, zal hier van „ een nieuw voorbeeld opleveren.

„ Toen Tanquam, in den maand van „ dén bloei der fpyzen, de wyze be,, woneren van het onvergelykelyk „ China had gewaarfchouwdf, dat „ hunnen oogst, door de fpringhanen „ ftond vernield te 'worden, begaf ,, Lampfchu zich naar een zyner beste ,, koornlanden. De lucht verdonker,, de, en liet flechts van verre een ,, flaauwen aanblik harer fchaduwach„ tigheid ontwaar worden, toen men „ het ontelbaar heirleger der vernie„ tigers van 's menfchen nooddruft „ zag aannaderen. De wysheid van „ Lampfchu had hem de kennis aller „ kunften, en nuttige wetenfchappen „ (hoe onbegrypelyk ook.) mogelyk „ gemaakt, was het dierhalven won„ der, dac eene achtereenvolgende „ tegenwoordigheid hem ondervin„ ding en ervarendheid van, en in de „ hulpmiddelen, om dat ongedierte „ te verdryven, had doen verkrygen? „ Hy deelde zyne dienaars de nódige „ bevelen uit, met eene houding, „ die hen verbaasde , en deed bemerken,