Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S30 DE VERMAKELYKE

«, fchuldig en toegenegen hart, aatl« „ zag, konde daarom ook niet anders „ doen, dan zeggen: „ Indien my, „ myne waarde Nichte! de Itrengi, heid uwer ouderen, ten uwenop„ zichte, niet bekend ware, ik „ zoude u verzoeken, om u zelfs een „ tyd lang met my en myne huisgeno„ ten, te komen vermaken." — Hier „ op fcheide hy van haar.

,, Zy alleen zynde, begon weder te „ redenkavelen. Jazeker, zeide zy, „ hy is dien tedren man; hy beant„ woord myne betuigingen (men „ merkt hier duidelyk, dat Quanina, die door hare betuigingen van j, vriendfchap,betuigingen van liefde „ verftond, als hoedanig zy nooit van Tzantey waren opgenomen, nu -., ook zyne bet uigingen , in dien „ zelfden zin opneemt.) met de fterk„ fte |verzekeringen eener onverbre„ kelyke genegenheid: hy verzoekt „ my tot zynent, zekerlyk om niets „ anders, dan, om als dan, den „ wensch onzer liefde, door een „ langdurig byzyn, volkomen te genieten; dewyl dit onder de oogen myner ouderen, niet veilig genoeg zoude kunnen gefchieden. — Wat „ is dierhalven hier myne zaak? Wat „ moet ik doen? — De toeftemming „ myner ouderen vragen. — die zal „ ik nooit verkrygen. Wat dan? — „ hen ontvluchten? dan zullen zy my ,s We-

Sluiten