Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

„ der, die bfaave moederJ wilde mij echter geenen „ vrijen toegang tot haare dochter vergunnen, zonder „ toelteinming van mijnen vader; doch bij deezen vond „ ik eenen tegen (tand zo ernftig, dat ik voor dege„ volgen daarvan fidderde: dan, een hart als 't mijne fiJdert maar voor één oogenblik; want maar één >, oogenblik kan het zig bezighouden met iets an„ ders als met het voorwerp waardoor het getroffen „ is; ik zag de rust, de vergenoeging uit het hart „ mijns vaders wijken; de aamgenaamfte tevreden„ heid vertoonde zig niet meer op zijn gelaat; de „ lieve vrede verliet zijn huis, en ik was van dat „ alles de oorzaak, zonder dat ik er mij van be„ fchuidigde ; in tegendeel, ik beklaagde mij bij God „ en de menlchen over het lot dat mij te beurt vielj „ over de harde behandeling, van hem dien ik zo „ wel voor de oorzaak van mijn lijden ais van mijn „ leven hield; dien ik honderdmaal, in dollen overi, moed, het hart doorboorde, met hem toeteroepen:

De vaders zijn tirannen!''

Dat 's een regel uit De vader des huisgezins, riep de heer ernestus, in verrukking uit, en zoude zekerlijk nog eenige verzen, uit dat , of een ander tooneelfpel daarbij gevoegd hebben, maar onze vlugteling belettede hem zulks, door zijn verhaal önmiddelijk te vervolgen,

„ Mijn vader", zeide hij, „verweet mij onop,, houdelijk dat ik mijn fortuin met den voet ftiet; » deed mij verfcheidene aanzienlijke partijen aan de C 2

Sluiten