is toegevoegd aan uw favorieten.

Vermaaklijk reisje van een gezelschap heeren en juffrouwen door Zuid Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 92 )

en bagage medetevoeren, derhalven werd beflooten, dac deezen met degewoone fchuit. welke'smiddags ten 3 uuren van Utrecht op Tsfelftein vaart, zouden volgen,

Het weêt was ons dien dag geweldig tegen, naauwlijks hadden wij Utrecht achter den rug, of de lucht betrok, waarop een regen volgde die tot nadenmidda', omtrent ten vijf uuren duurde; zo dat wij genoodzaakt waren, het grootfte gedeelte van den dag iu de herberg te moeten doorbrengen; en den zoon van onzen kastelein, die aan 't veer op de aankomst van onze knechts gewacht had, om hun ons logement te wijzen , een dubbelde fooi te geeven, alzo hij door en door nat geworden was.

Wij lieten bij tijds opdisfchen, in hoope zijnde dat het weêr na den middag zoude bedaaren ; dan, wij hadden, gelijk gezegd is, te vergeefsch gehoopt.

Toen de tafel afgenomen was, en wij met hangende hoofden bij elkander zaten te pruilen, zeide de heer ernestus, van gedachte te weezen, dat mevrouw louise ons nu, zonder dat wij iets verzuimden, deelgenoot van haaren kneppel (*; konde

maabetl wij llemden het toe, en mevrouw

louise, over den heer een estus voldaan , betuigde hem op een vergenoegden toon , hoe zij waar. lijk van harten geloofde, dat hij een vriend der vrou-

wen was Geen wonder, zeide haar man,

hij heeft minder voor uwen kneppel te vreezen, dan wij getrouwde mannen; waarop de heer ernestus

(*J Zie boven, bladz. %.