Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 hAns komt door zyn'

de andere getuigen konden zy het niet eens worden , vermits alle hunne maagen en bekenden* te gering waren, om dezelfde eer met zyne'

Genade te deelen: — eindelyk beflooten

zy het den Heere Hans overtelaaten, indien

hy zulks zyner waardig hield. Michel

gmg naar dén Genadig'en Heer, en gaf hem zyn verzoek te kennen , die dan ook alles inwilligde; maar de verkiezing welke men aan hem «verliet, was hem daarom niet -aangenaam, vermits hy van alle verkiezingen, —- honden en paarden uitgeilooten, zo onkundig was, als Michel zelf , doch dit durfde zyne Genade eok niet laaten blyken; want dan zou de eer

Tan zyn vernuft te veel geleden hebben.

Na weinig overleggens , oordeelde de Heer Hans, dat het goed zou zyn, zyne gemalinne tot het verrichten van dit heilig werk te verzoeken : maar zyne Genade verkreeg geen beter onthaal, als Michel van zyn bruid onlangs gekregen had. — De zachtmoedige mevrouw

van Schreeuwde als een Paauw, en'

floeg, met verwoede trekken op haar gelaat, toonen, die niemand verftaan kon : eindelyk toen haare driften eenigzins bedaarden , verftonci de Heer Hans, hier en daar een woord van hoerekinderen , liederlyk gefpuis , en dat haar

Sluiten