Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 HANS KOMT DOOR.ZYN

ten fchoonen Hans te veroveren, maar alles was vruchteloos, want de fraaak van Hans was zo wonderlyk, dat hy de kamenier van de Directrice veel fchooner dan haare meesteres vond. —« Hy had gelegenheid gehad om 't meisje op het Tooneel te zien, had met haar gefproken , en dikwyls gewenscht van haar bemind te worden. Hoe groot Hans ook ware , had hy evenwel geen moeds genoeg, om het kleine meisje te zeggen dat hy haar beminde ; al zyne kloekhartigheid ontzonk hem, wanneer hy haar Hechts naderde, en indien het lieve kind zelf niet vrypostiger dan hy geweest ware, zouden zy voor altoos op een zelfden

verre afltand van elkandergebleeven zyn;-

maar zy, zy kende de wegen der liefde beter; zy zag in de oogen van Hans hoe zeer 'hy haar beminde, en was te verwaand daarop, dat zy haare Meesteres zulk een aanzienlyk minnaar onttrokken had, dan dat zy haaren zegenpraal niet voltooid zou hebben; zy bekende daarom aan Hans hoe lief zy hem had, en dat. zv ongelukkig zou worden, indien hy haar niet getrouw bleef:—— nu was het ys gebroken cn Hans zwoer , de een , dan haalmj , en zo voord, na den andere, dat hy Louïza, dus was de naam van het Meisje, altoos zou blyven bemin-

Sluiten