is toegevoegd aan je favorieten.

Hans komt door zyn domheid voord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 HANS KOMT DOOR ZYN

Sunders , en Hans kreeg altoos de voorkeur: hy werd, daardoor, van dag tot dag opgebiazener, en geloofde dat niemand hem naar verdienften pryzen kon; zyn weinig gezond verftand verliet hem geheel by het fpeelen van een charak'ter, dat hy natuurlyk vertoonde, en waardoor hy aller toejuiching verkreeg. Elk mensch heeft een eigenaartige rol, die hy voorzeker op het Kunst-tooneel goed zou kunnen fpeelen : ik heb dezen algemeenen regel dikwyls bewaarheid gevonden, en fluit daarom niemand daar buiten; zo was het dan ook met Hans; hy vertoonde een onbefchaafde Landjonker, en alle deszelfs eigenfchappen waren hem zo natuurlyk eigen , dat hy in waarheid voortreffelyk fpeelde : de aanfchouwer, die de oorzaak van zyne fraaije URvoering niet onderzocht, geloofde, dat hy door den tyd nog wel een goed Acteur kon

worden : Hans geloofde dat het zo was,

en zou met zyn lot wel te vreden geweest zyn , indien hem het van buiten leeren niet zo menig verdrietelyk uurtje koste. In deze geitelriheid verliet de troep het dorpje, en vertrok naar N. . . . Veele ftudenten begeleidden dezelve , en bragten hunne fchoonen , door het geeven van een afscheids bal, waarby btaaf gezongen en gedronken werd, hunne

laat- '