is toegevoegd aan uw favorieten.

Het nieuwe wetboek der vrouwen; of Beschryving [...] der vrouwen regeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VROUWEN. 201

met een groote witte Baard, die hem tot op den Gordel hing; hebbende boven dien een Majeftueufch wezen, waar uit de Wysheid en Deugd te leezen was : Enfchoonhy maar als een Boer was gekleed, zo waren zyne gebaarden wel gemaniert en HofFelyk.

Deeze Oude Man groete den Paus beleeft, doch op een ernlthamge wyze, zonder zig te ftooren aan de Kardinalen en Hovelingen, dewelke den Paus verzclden. De Paus, op dit gezicht, een ongewoone ontroering en aandoening van Eerbied in zich zeiven gewaar wordende, bleef ftil ftaan, en gebood, dat men dien Ouden Man te rugge zoude roepen, om dat hy hem begeerde te fpreeken.

Die Oude Man, met behoorlyke Eerbied, tot den Paus genaderd zynde, zo vroeg die hem, hoe oud hy was? en waar hy van leefde, dewyl hy nog zo gezond en fterkfeheen te wezen ! H. Vader, antwoordde de Oude Man; ik ben ruym negentig Jaaren oud; en ik leef van de Moeskruyden en Vruchten, dewelke, door de GodJelyke goedheid, in myn klein Tuyntje, 't geen ik dagelyks met myne eigene handen bearbeide, in overvloed groeijen : Ik heb geen bekommerniffen nog hartzeer, om dat ik nog Wyf, nog Kinderen, nog Bloedverwanten, nog Bedienden, nog Rykdommen bezit. Maar, vroeg de Paus verder, hoe hebt gy het gemaakt om zo fterk cn gezond te blyven ? Heilige Vader, antwoordde die Oude Man, Ik ben altoos by een en het zelve handwerk, en by myne gewoonc kleeding geblceven : ik heb altoos op myn N 5 ge-