Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. 35 )

ïichten, dat de duifterheden welken onze oogen nog verblindden , verdweenen. Wy floegen zamen op weg, en onze voorganger fteldevoor, dien zelfden avond, onze verworvene vryheid, dat hy ons natuurlyk recht noemde, door een vermaakelykc party intewijenP Derhalve i geleidde hy, hy die inderdaad een waar Student was , ons in zeker huis, alwaai hy zeer wel bekend toonde re weezen, door alle de donkere gangen , kronkelwegen, en onderaardfche gewelven ^welken hy met ons doortrok. Eindelyk geraakten wy in een welgeftoffeerde kamer , waarin een gantfeh aantal Nimphjes langs den wand gefchaard waren. Een dikke Matroone welke , in een afgefchoote Comptoirtje, als de Godin Venus zelve, zat te pryken, en de oogen van haare kalan. ten deed fchitteren , zo wel op haare deftige doch niet min aantrekkelyke fchoonheid , als op alle de juweelen , waarmede zy aks van roudsomme bezet was, werd door onzen voorganger geC a vra?gd

Sluiten