is toegevoegd aan uw favorieten.

Nalezing van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MÏLIT. JURISDICTIE. 53

Raad van Staate van den 18 Auguftus 1584, zal men nagaan in hoe ver de Militaire Jurisdictie daar in gewettigd zy.

't Is waar volgens het 3 Art. der eerftgemelde Inftructie zou Zyne Genade en de Raad van Staate kennis en Judicature hebben over alle haarlieder Officiers, Ontfangers, Collecteurs en andere Dienaars, mitsgaders over Collonellen, Capiteinen en Krygsvolk te Water en te Lande; en volgens het 10 Art. over het Krygsvolk, mitsgaders over alle generale en particuliere O verft en , Bevelhebberen , Commiffarijfen en Officieren gehouden zyn te ftellen en f onderhouden alle goede orde en discipline: Ook mede daar over ftraffe, Recht en Juftitie te doen , en doen doen zulks zy bevinden zullen te behooren. Dan alzoo by het begin van het 3 Art. reeds was bedongen , dat Zyne Genade en de voorfchr. Raad niet zoude vermogen iets te doen of te attenteeren, 't geen prajudiciabel zoude mogen wezen de Privilegiën, Geregtigheden, Coftumen, Ufantien , Policien en JUST1TIEN, met het geen daar aan kleeft, der voorfchr. Landen in het generaal, ofte eenige STEDEN of Leden van dien in het particulier, zal men niet kunnen tegenfpreken, dat hier mede voor de Territoriale Regten genoegzaam gezorgd zy. Behalven, dat by het 2 Art. wel expreffelyk was bedongen, dat de Raad van Staate, de vorige Verbinteniffen en Unien der Provinciën zoude nakomen; en by het 16 Art., dat de Steden, nopens het innemen van Guarnifoen, zig zouden reguleeren na het 7 Art. van de nadere Unie. Behalven dat de voorfchr. Inftruótic, gemaakt zynde by de Staaten van Braband, Vlaanderen, D3 Hol-