is toegevoegd aan uw favorieten.

Nalezing van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISDICTIE* 83

mcr voldoende bcwyzen kunnen bybrengen. Veel eer zal dezelve uit vergelyking derlnftructien voor Prins Mauritz en den Raad van Staate van 1584, en haare Inltruftie van 1588 ontdekken, dat, daar in de'eerftgemelde het gezag en de Judicature over de Militie aan Prins Mauritz en den Raad gezamentlyk was opgedragen, de naam van den Prins in de Inftruftie van 1588 (op welk tydftip de tegenwoordige Staats-Regeering eigentlyk haar begin genomen heeft) niet voorkomt, maar dat het daar by bepaald gezag over de Militie aan den Raad alleen is toevertrouwd, terwyl zelf, ingevolge de Inftruétie van den Jaare 1651, de Heeren Gedeputeerden ter Generaliteit tot de gezamentlyke uitoefening van deeze magt met en benevens den Raad van Staate zyn gequaliliceerd.

En gelyk de Raad van Staate niet bevoegd was de magt, haar opgedragen, geheel of gedeeltelyk aan een ander over te laten, zoo hadden de refpeétive Stadhouders, uit hoofde van geen van Hoogderzelver eminente charges Conder reverentie) het regt' dezelve aan te nemen.

De Heeren Stadhouders, op commiHie der Staaten van de byzondere Provinciën aangebeld, Honden niet in betrekking als Capiteinen Generaal van de Unie of van de Vereenigde Geweiten, en konden mitsdien geen magt oefenen over het Krygsvolk van den Staat, buiten het Territoir der Provinciën , van welke zy particuliere commiffie ontfangen hadden. Ook waren zy niet altoos Capiteinen Generaal van de Unie en te gelyk van alle de Geweften. En F 2 wan-