is toegevoegd aan uw favorieten.

Nalezing van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NALEZING van STUKKEN

NB. Dit onderflaand aan Holland.

Het voorgevallene te Zierik-Zee-cn Goes omtrent de prasftatie van den gerequireerdenEed hier voren breeder

fin door het dcfeél van act-] vys van Z. D. H., als Eerftén Edelen deezer Provintie , tot heden niet waren verhinderd geworden. Dan alzoo thans, volgens de orde Onzer Vergaderinge,op dit fujet finaale Conclufie kan worden genomen, hebben Wy niet willen afzyn U Ed. Gr. Mog. van het gunt voorfchreeve mits dezen vrundnabuurlyk kennis

| te geeven, in die verwagi ting, dat U Ed. Gr. Mog, geene zwaarigheid zullen maken , om in deezen zoo-danige voorziening te doen, als Ü Ed. Gr. Mog. na het gewigtderzaaken tot voorkoming van de onvermydelyke gevolgen , die totdisrefpect der Hooge Regee-

Iringe en verbreking van alle goede orde,uit ditvoorI beeld te wagten zyn , na I derzelver hooge wysheid Lzullen vinden te behooren. ; Deeze verregaande onder-, neming heeft Ons niet alleen meer en meer overtuigd van de noodzakelykheid. om de Troupes op Ons Territoir door eene beëedigde belofte te verbinden tot, de nakoming Qn,,