is toegevoegd aan uw favorieten.

Nalezing van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 NALEZING van STUKKEN

te vergen , welke ftrydig zoude zyn met den Eed van trouwe, waar door dezelve wettig aan de gezamentlykeBondgenooten zyn verbonden,en dat derhalven hunne fcrupule ten dien opzigte is overtollig en geheel ongefundeerd.- Wy ook aan de andere zyde vastelyk zyn gerefolveerd tot het handhaavcn van Ons hoog gezag over het Krygsvolk dat zig op het Territoir van Zeeland zal bevinden,en fpeciaal aangaande de Jurisdictie over dezelve, zonder dat wy ooit zouden kunnen gedogen dat Onze Wetten en Ordonnantiën op dat fujet vastgefteld, onder pretext van andere ordres of verbintenisfen zouden illufoir gemaakt worden.

Dan vermits het geheel onzeker is , of de Officieren, zelf na de zoodanige overbodige verklaringe van Onze intentie , bereid zyn zullen den gerequireerden Eed af te leggen , en Wy zoo min als een der andere Bondgenooten, volgens de gronden der Unie, Troupes opOnsTerritoir kunnen dulden of admitteeren, die in bedenking nemen of zy fub-