Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISDICTIE. 145

voorleedene jaar 1783, te doen expedieeren, en daar meede ook in dit loopende jaar te continueeren:

En dat zy Heeren Gecommitteerden op alle deeze gronden van gedagten zouden zyn, dat de Gedeputeerdens van deeze Provintie ter Generaliteit zouden behooren te werden geauthorifeert, om van wegens hun Ed. Gr. Mog. te declareeren, dat Hoogstdezejve niet dan na zeer rype deliberatie, by hun confent in de Staaten van Oorlog over het gepalpeerde jaar 1783 gekomen zynde tot het bef]uit ter afwyzing van de Post voor de behoeftens van de geweeze Hoogen Krygsraad op haare repartitie ftaande, en die afwyzing gepaard hebbende met een Declaratoir van bereidwilligheid, om de geinteresfeerdc Amptenaaren en mindere Bediendens weegens het gemis hunner vaste inkomften op eene convenabele wyze te gemoed te komen, , by dit befluit als nog volftandig perfevereeren, cn dien volgende zig genoodzaakt vinden, om de voorflagen by het voorfz Rapport gedaan, zoo als die zyn leggende , en regtftreeks ingerigt zyn , om de dadelyke werking van het gemelde befluit tegen te gaan, en de zaak met opzigt tot de te doene betaalingen op de ftaat van .Oorlog weder in die ftaat te brengen, als of van wegens deeze Provintie in de gemelde Posteen gaaf confent was gedragen, volftrekt te moeten declineeren ; dan tevens het voorfz Declaratoir geftand doende,als nog bereidzyn, in den haaren die voorziening te doen,dat aan den Praefident en Leeden, mitsgaders den Griffier en mindere Bediendens van de nu gemortificeerde Hoogen Krygsraad, hunne agtcrftalNal. I. Deel II. Stuk K li-

Sluiten