Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146" NALEZING van STUKKEN

lige Traclementen zedert den i July 1783,tyde , wanneer met de gewoone betaling is opgehouden , toe de dag der affchaffirtg van gemelde Raad, door middel van eene Provinciale dispofitie buiten betrekking tot de ftaat van Oorlog , en zulks niet op Aflens van verzoek van den Raad van Staate, maar by directe Ordonnantiën van de Heeren derzelver Gecommitteerde Raaden, zullen geworden.

Dat hun Ed. Gr. Mog. al verder bereid zyn, om op dien voet van betaaling de voorfz Tractementen ook geduurende dit jaar te continuee. ren.

En dat, offchoon van eene Provintie, dewelke op andere Posten van de ftaat van Oorlog zoo veele en zoo aanzienlyke overbetaalingen genoodzaakt is geweest te fupporteeren , en die reeds voor zeer lang met allen ernst, dog vrugteloos, op het ftuk van eene generaale Liquidatie omtrent de gemeene Lasten der Unie by de Bondgenooten heeft geurgeert, met geen genoegzaame grond eene byzondere verzeekering van de eene of andere fpeciaale Post kan werden gevergt; hun Ed. Gr. Mog. niet te min, hoe zeer ongehouden , egter geneegen zyn te condescendeeren daar inne, dat hetprofyt voor deeze Provintie, fpruitende uit de mindere betaalingen , op de meergemelde Post over het voorleeden jaar gedaan, na aftrek en onder vahdeering van het geen zoo weegens de voorfz Traclementen, als volgens hun Ed. Gr. Mog. Refolutie van den 20 February deezes jaars, voor het onderhoud der by Sententie of Refolutie van dc meergemelde geweeze Raad in het Tugthtus der Stad Delft geconfineerde Perfoonen

Sluiten