Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *9 )

geld , onmiddelijk na den ontvang , in zijne Pureau gelegd, en het niet weder aangeraakt had voor dien dag, op welken hij van voornemen was geweest, om 'er eene wisfcl mede te voldoen: Doch Harris weigerig blijvende , de valfche Guinies, voor goed geld, te rug te nemen, wierd hij door du Moulin , door rechtsmiddelen, daar toe gedwongen; het welke Harris zoo euvel opnam, dat hij dit geval aan ieder een verhaalde; waar door veroorzaakt wierd , dat niemand met du Moulin meer wilde handelen. Deze vernemende , dat Harris hem dit kwaad gebrouwen had , deed hem daar over een Proces van Injuris aan ; doch Harris verdeedigde zig zoo wel , en bragt zoo vele Getuigen te voorfchijn , die dezelfde moeilijkheden , over valfch geld, met hem gehad hadden , dat de Rechter eindelijk begon te vermoeden , dat du Moulin een valfche Munter ware, en hem , ingevolge daar van, in hegtenis deed nemen, waar na hij zijn Huis liet doorzoeken ; het welke ten gevolge had, dat, in eene Bureau , alle zoodanige Gereedfchappen , als gewoonlijk door valfche Munters gebruikt worden , gevonden wierden. Deeze ontdekking, gevoegd bij de voorfchreve Getuigenisfen ten zijnen laste, en het vinden eener zekere hoeveelheid valfche fpeciën bij hem, wierd door den Rechter befchouwd, een volkomen bewijs zijner Schuld op te leveren; weshalven hij hem, op den Eed der Getuigen, en de klaarblijkheid der zaak, ter dood verwees.

Oh-

Sluiten