Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

vaar.ligheid en betanmlykheid ei kennen, van een zaak waarvan het voordeel zich op een wettige wyze niet Hechts tot een, maar tot alle Handen moet uitbreicen, het zy men op de uitwendige veiligheid, of de inwendige vryheid de oogen veftige.

Wént voor eerft, wie kan het uitneemend nut, ja de dringende benoödigdnetd der gemeene Wapening, ter fterking en beveiliging des Lands een oogenblik in twyffel trekken? Of zullen vvy altoos, door weerloos» heid, het gevaar van een uitlandfëhen aanval des oorlogs tot ons roepen, en aan fchrik en wreede Roofzucht ten prooi lïaan? De onrechtvaardigheid eener vivemde Mogendheid waagt altyd te ligter een krygskans, naar maate ue ui;flag meer of min bezwaarlyk fchynt. Het belle middel dus, om haar hier van af te fchrikken , en den zo cierbaaren Vrede te behouden, is, dat het geheele Volk zelve de vrye wapenen voere, en altoos in een goeden Haat van verdediging zy.

Behöórlyk is't dan ook, dat hierin, tuflehen alle onze zeven ter getneenè verdediging vereenigdeGt weften, door een gemeerfchapp lyke , i n behoudens elks huishoüdelyke oppermagt, gemaakte fcnikki- g, naar evenredigheid een genoegzaam evenwigt van Magt plaats hebbe. Op de ge.neerie of byzonden- huishoüdelyke rnaatrégelen, die daaromtrent, thans genomen zuHén roofden, zal ongetvvyffeld de goede en weteerbiedigende yver, wapensluft, en vryheidlielde der Ingezetenen den meellen invloed mede moeten maaken. Hen volgens hunne waare belangen hiertoe aan te moedigen is, myns oordeels, derhalve» de plicht van elk hier in verlicht en oprecht Vriend des VaderLnds.

Indien toch maar een derde deel van onze weerbare ManA ft fchap

Sluiten