Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ai )

fchiedenis van ons Land in 't gemeen, en van dezeStad in 'tbezouder, overweeg; dan vind ik, dat by alle beweegingen welk er immer plaats hebben gehad ; den braaven Burger telkens recht en reden had ; óm zich, dan over geweld, dan over valschheid onder fchyn van recht, dan over 't vergeeten of klein achten van Eed en plicht; dan over ingefloopen abuizen of koele flapheid, en laage onverfchilligheid ; dan óver fatale kuiperye en factie zucht; zo onder Burgers, als wel in 't bezonder onder dien die hun Regeerden; zich mogten en moesten beklaagen; en, als waare Burgers en beminnaars van 't lieve Vaderland, Confcienne Wegen, redres mogten pretenderen: maar ik vind tot myn innigfte leedweezen; dat er telkens, in zulke gedegenheden, veelen in de maatfchappye zyn geweest, welk door eigen , en familien intres; andere door vermiend Recht, eigenbelang zoekende pr.rtyfchappen en faftien; en nog andere met goede oogmerken, die té veel vertrouwen (telden, in dezen of geenen, wier bezondere oogmerken zy niet kenden; zich dermaten lieten vervoeren; dat er voor den bezaadigden Burger, welk 't Heil en waar belang van Land en Volk bedoelde; niets dan een diep ftilfwygen overbleef; en hy van allen invloed verfteeken, niet anders vermogt te doen; dan Land, Stad en Volk; aan Gode en Zyne Voorzienigheid, ter beveiliging aan te beveelen. hoe dikwyls zyn zy, die zich uitgaaven het waare Heil te bedoelen, en, in den beginne met recht; de fterkfte redreszoekers waaren; door driftige beroerfelen , van de beste regelen afgeweeken, en, in een hollende tuimelziekte, het vuur, waar door zy gepynigd wierden; willende ontloopen; telkens door verbaasdheid in het water zyn gevallen, van waar men hun in'tkort hoorde roepen, Help! Help ! of wy vergaan, men heeft by «eest alle volksbeweegingen, de Regering kragteloos C 3 W9

Sluiten