Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

Over ieder Departement zou ik met publyk gezach, en onder Meedebevordering van Gecommitteerdens uit de Regeering, een prysvraag uitfchryven , met een honorabelen Premy, voor hem, welk in drie Maanden, by een 'best gekeurde verhandeling , zou aantoonen ; waar in onze Regeeringsvorm van de waare regtheid of beftemmïng is afgeweeken? hoe en op welken wyze het nodig en nuttig redres zou konnen worden bewerkftelligd? welk faculteit en Charafters an dit en an geere Collegie of amptenaaren moest worden gegeven? en op welk een wyze, een ieder an zyn pligt kon worden gehouden? en alle Regeeringloosheid, Ariftocratie, en Willekeurig gezach , kon worden geweerd ? en dus 't Volk by wettigen Reprefentatje worden geregeert, en Hun Heil, als de hoogde Wet geëerbiedigd?

Hier by, wilde ik het by provifie laten berusten; in hoop, dat binnen dien tyd, door kundige, bedaarde, en waare Stad en Vaderlandslievende Perzoonen , Cgelyk, van welken aanzien of Character in de Maatfchappy) zulke doorwrogten Plan of Plans zouden worden ingeleverd, uit welke door bekwaame en geauthorifeerde Refenfeurs , een geheel moest worden voortgebragt, en Publyk gemaakt ; om na een genoegzame tyd van beraad, tot een Reglement, te konnen worden gearresteert en ingevoerd.

Langs dezen weg meen ik dat niet alleen de publyke rust zou blyven bewaard, maar tevens dat men meer in zes Maanden zou kunnen afdoen , als nu in zes Jaren.

Zo dit voordel niet kan behaagen; dat men het dan daai heen zoek te dirigeeren, dat er door de Burgers en Inwoonders deezer Stad; aan de Hooge Regeering wierd geprefenteert, een aantal verflandige, onpartydige, bedaarde , by de Regeering en het Volk, ten Credite ftaande Perzoonen, waare Patriotten, het woord £ 2 in

Sluiten