Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C f )

ïde. Zal ik hetzelve tragten te doen, ten aanzien van hetProvintiale in fpecievande Landagen.

Deze twee zaken, zullen U eenig inzigt geven, in den waren Staat, welk men Oude Conftitutie is gewoon te noemen

5tio. Zal ik eenige Aanmerkingen en Reflec^ tien maken, op het gunt voorfchreven is.

<j.to. Zal ik eenige Stellingen opperen, en tragten te bctoogen.

j-to. Zal ik myn gedagten aan U opgeven, hoe wy na myn gevoelen zouden konnen, en behoorden te werken j om het Heil der Maatfchappy, en de Contervatie der Broederlyke Lievde, meeft bevorderlyk te zyn.

Aangaande het Eerfte} wat het Oude Conftitutionele, relatyv de Stad, aangaat} 't is my te dezer Materie voorgekomen dat, daar de Stad na den Jare i ƒ 94, by de Reductie tot de Unie van Utrecht, eerft wedsrom volkomen in haren Boezem heevt bekomen 't gebruik der Souvereiniteit der Stad} want men kan niet wel onderftellen dat Graav Edzard, de Hartog van Gelder, en daar na, den Huize van Bourgonje; flegts blote Eerctytelen hebben bezeten, en ik vinde by alle Verdragen, dat de Stad wel expreffelyk zyn Huishoudelyke Rechten en Vryheden heevt bedongen} zo houd ik dit voor eeji bezondcr tydvak, het welk byna een Eeuw uitmaakt.

Dan voor dien tyd, (en na Uwe verdeeling) onder het bèttier van onze Bet-over-Grootva-

ders*

Sluiten