Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Reformator de volle exercitie van al dat regC conform het zelve tl. art. reclameren, of te rugge eiffchen.

De wettigheid niet alleen, maar ook het pligtmatige van dezen handel, en de be voegtheid der Gelworen Gemeente om de Reclame hunner regten in dezer voegen in te rigten, ftaan op % zeiven by my vaft, en de gronden van deze fteliing zal ik beneden aan ü mededelen.

Dan ik \ inde my verpligt vooraf aan te merken, dat het verfchil, of different in U antwoord voorgeftelt, en de groote zaak, welke gy by het zelve hebt goedgevonden ten nadëele van de Gefwooren Gemeente te beflififen, nog tegenswoordig een point van different tuffchen den Raadt en Gefwooren Gemeente is, nog immer bevorens na de gedane Reclame een different tuffchen dezelve is geweeft.

In tegendeel omtrent de hooftzaake zyn beide Collegien het volkoomen eens, en daar omtrent is zelv geene de minfle verfchillende gedagte geweeft.

De Reclame, welke gy in U antwoord zo fl-erk antaft, is zo ras niet wegens de Gefwooren Gemeente in den Breden Raadt gedaan , of dezelve is ook in alle zyne deelen door de geheele Regeering geaggreert, en dus gegrond en wettig gehouden.

Dit blykt uit de Brede Raads Refolutie feiv

op

Sluiten