Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L 6 ]

ieed den Burger, den Koopman klagen en nafpooren de redenen van 'r bederv, en van 't ongeluk van 'i Va(Ierland. -—De een meende te ontdekken, dat aan den Stadhouder m zyne menigvuldige posten nog niet genoeg was toevertrouwd , en alzo zyn magt «rotter moeste zyn; andere oordeelden, dat de magt te"groot was, en wel daarom, naardien geen Regent kon gêzegt worden onafhangelyk te zyn van den Stadhouder en alzo niet vry, zonder gevaar te lopen van zich en de zyne ongelukkig te maken , konde Remmen, als een waar Regent paste en zyn Eed medeb'ragte.

Du fpoorde op vele'-plaatzen de. Burgers en Ingeze.tenen aan, dm zich by Hunne Regeringen te vervoegen en redres te verzoeken en herzieniug der Conftitutie enz. Aan de andere 2*yde, en inzonderheid door de Vrienden, die de eerlre voordeelen trokken van de grote magt des Stadhouders, wierd dit met alle mo-

gelyke middelen tegengehouden men liet, ja men

■laat nog niets onbeproefd om dit hexftel te dwarsbomen , en zie hier ook die boekjes, die opftokingen onder groot en klein, kwade inboefemingen regens by 't volk geagte perfonen , ja gepleegde oproerigheden in veele plaatzen , waarvan in deze dagen nergens voorbeelden ontbreeken. In de boekjes, die de Ingezetenen willen aflehrifcken, worden inzonderheid gebeezigd deze begrippen, als verancleringe thag niet gefchieden iu

de Conftitutie; het zou nadelig zyn, dat zy 'ge-

febiede j. — en de godsdienst, de gereformeerde godsdienst , loopt gevaar van verloren te gaan, indien eene

verandering gsfebiede, - Ik zal ze eens kortüngs

nagaan en doen zien, het ongerymde van dezelve; wat het eerde aanbelangt, t. w. dat er gene veranderinge in de conftitu.ie gefchieden mag, kan niet beflist worden , dan na vooraf een waar denkbeeld der maatfebappyen gegeven re hebben , en dan te zien, welke Neerland*,■ , welke Groningens conftitutie is. Een ieder zal met my moeten toeftemmen, dat alle maatfehappyen uit kleine hoopen en eenige huisgezinnen hunnen oorfprong hebben, 't zamen by eikanderen gegaan, om zich tegens andere te befeberrjen door vereende magt, en eikanderen in alle om Handigheden te helpen, en 't leven aangenaam te maken.

Zo

Sluiten