Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ s I

Coph. Quaüficatie van 't FivelingQ B. Quartier.

D

e Ondergeteekende Eygen-Erfden en Volmagten in het Fivelingo Quartier, verzoeken en qualificeeren raids deezen, conform onze Quartiers Refolutie i op heden by grote meerderheid genomen, de Heeren II. de SANDRA VELDTMAN, Heer van SLOCHTEREN en onderhorige Dorpen enz. J.MEST1NGH en S. j. NIEHOFF, om zig ten allerfpoedigften by gefchrifte, of des vereischt wordende, in perzoon te addresfeeren aan Zyne Hoogheid den Heere Prince Erfftadhouder, of daar verder overeen» komltig de aloude Conftitutie zullen vermeenen te behoren , om zig te beklagen over de verregaande ilh» gale wyze, waar op de Heer Prsefideerende der Ommelanden , op inductie van den Heer ALBERDA van RENSUMA heeft kunnen goedvinden te Concludeeren, om aan Hoogstdenzelven ten fine van Approbatie over te -zenden, de aanftellinge van Ordinaris, en Extra Ordinaris Gecommitteerde Raden der Ommelanden , aan ons wel en wettig Competeerende, ♦zonder daaromtrent eenige goedkeuring nodig te hebben, als ook omtrent het ftuk der Recommandatien, Zyne Hoogh. te informeeren, dat wy dezelve van nu af aan zullen houden voor afgefchaftj terwyj wy reclameeren alle de gronden van recht die nimmermeer, in cas dat de Stemmen komen te ftee* ken, kunnen gedogen, dat men Concludeert conform een misbruik, en onwettig ingevoerdepractycq: en op die gronden vermeenen, dat vermits de Stemmen in het Hunfingo Quartier op heeden geftoken hebben, en dus voor de wet hebbende moeten worden geconcludeert, overzulx met het Hunfingo en fivelingo Quartier, had behooren en moeten worden

Sluiten