is toegevoegd aan je favorieten.

Verzamelinge van stukken betrekkelyk het voorgevallene ter gelegentheyd van de bestellinge der twee-jarige commissien in de Ommelanden op den 16, 17 en 18 november 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 93 3

Inftruclie voor de H: Heeren Gecommitteerde Raden • tuffchen de Eems en de Lauw er s.

'Artic. 3. T^nde Haar Hoog Mog: behulpelike handt J2j en autoriteit imploreren, ten einde degemelte decifien, ofte determinatien, in alle haare poin&en wel en opregtelyk onderhouden worden. Op bl. 83.

Artic. 5. Sullen ook vlytig daar opletten, dat de Refolutien foo wel by die, van de Ommelanden alleen, en in 't particulier, tot dienfl: der Landtfchap, als by de Stadt en Ommelanden in 't gemeen tot Welftant van de geheele Provincie genomen, ter effeére gefielt, en agtervolget worden. Op bl. 71. (82)

Artic. 6. Ende fullen tot dien einde de Heeren Gedeputeerden van beide Leden, fampt Rekenmeefteren, ende anderen in dienu; van de Stadt en Ommelanden te famen fynde, haeren officii refpeétive ernftelyk vermanen, indien daar inne eenige gebrek bevonden worde. Op bl. 71. (82)

Artic. 14. Sullen mede het geheele jaar deur geholden wefen, op alle fo wel gemiene als der Ommelanden particuliere Landsdagen te erfchynen, ende ook niet fcheiden, al eer de Landsdag geèindiget, en de refumtie van't gene gepaffeert, gefchiet zy: en afblyvende fullen zy voor ieder felïïe, die fy uitblyven, twalf fluiver br. ff}, te breuke betalen, ten waare figh door Krankte, ofte andere wettelykcn oorfak e, by haar medebroederen konden ontfchuldigen. Op bl. 71.

Mifli-