Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 3

baar en verwoestend deze toeleg is, zó verfoeiend en ön> de-o-ond zyn de middelen. Men wist, dat de uitvoerende Macht tot heil der Burgetftaat, handhaving van de Wet, geluk, vrede en eendracht gefterkt was, en moeste zyn mee den Militairen arm. Men wist, dat'er altoos een aanzienlyk deel onder de Bargerftand zoude oveiig zyn, die bedaard, lullig en vrymoedig de Wet en heil des Lands zoude voorflaari. B ide deze zwarigheden moesten uit den weg geruimd, de Militaire arm moefte verlamd, de ftemme der Büfgéréri moefte gefmoord worden. Fluks grypt men da gelegenheid ener nakende oorlog aan (op dat ik niet iets erkers zegge): men brengt den Burger opgeruid en verhit in de* wapenen; en na dal alle gevaar van buitenlands geweld verdweencn is, gebruikt men of misbruikt men dieprysfelyke roeleg der willige gewapende Burgers tot zyn inzicht. Maar hoe? om zyn kwaade oogmerken, die men inderdaad bedoeld, en van het begin der onlusten bedoeld heeft, te bereiken, moet de gewapende Burger, alvorens hy lond begint te ruiken en van het lmeulend onraad de lucht kryge, door zulke fterke kooiden en banden gebonden worden, dat hy dezelve niet weder verfcheuren, of de verftoordersder zoete rust eenige hinder toebrengen kan. Om di>- grote werk te volbrengen, moest gylieden in den waan worden gebragt, dat 'er nier alleen gegronde vreeze vooreen Burgerkryg, maar zelfs van een vyandelyke aanval van buiten op handen was. Straks vind men daardoor de zich beloofde gelegenheid om met overhaafting de Artikelbrief des Burgerlyken Regiments niet flegts hier en daar te redresfeeren, maar geheel en al te vernietigen. Men tracht in diens plaats een plan tot ftand te brengen, waar door de Schut' tery aan orders gebonden, en onder een drukkend juk van Militaire tucht word gebragt, voor vrye Bjrgers en Ingezetenen ondraaglyk. Men heeft reeds zo verre ü oogen verblind, dat men ulieden wist overtehalen, om zelve met veel aandrang tot het fmeden dier boeiens adresfen te doen, en dit alles onder fchoonfcfiynende beloften, dat het ftrekken zal rot handhaving van uwe Rechten en Privilegiën, om U folide regelen en manieren tot ftuitingvan oproer, en ter defenfie van de Stad te doen geworden. Gy zyt dus in het zelve geval met uwe Verleiders, als de onbezonnene Jongeling met de Hoere, waar van in den Spreuken Salomons Cap, Vil: 21, 22 word gezegt: Zy, A 3

Sluiten