Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

infultes, en fcheldwoorden naar het hoofd te gooijen: want juist deze onbezonnene drift is altyd een byna onfeilbaar teeken van de zwakheid en ongegrondheid van onze fentimenien, en wy geven daar door te kennen, dat wy niet in (laat zyn, om ons gevoelen op eene bedaarde en redelyke wyze te kunnen verdedigen.

Laat ons dit nu op ons geval toepasfen. Het is buiten allen twyffel volkomen zeker, dat de approbatie der Gecommitteerde en Extragecommitteerde Radén niet uitdruklyk aan den Heer Erfftadhouder is opgedragen^ gevolglyk kan zich Dezelve die ook met geenen fchyn van wettige redenen aanmatigen. Ofichoon het befluit van het meerdere tot het mindere gemeenlyk doorgaat, en het dus niet onwaarfchynlyk is, dat, daar alle overige-Geueran'teits en Provinciale Commidien, zo van de Stad, als van de Ommelanden, ter approbatie moeten gezonden worden, het ook de intentie van den Wetgever geweest is, om deze Ommelander Commisüen daar onder te begrypen ; zo wil ik U echter gewillig toeltaan, dat men in het verklaren van die wetten, welke den opdragt van privilegiën en rechten aan iemand bepalen, niet ligtelyk buiten den uitdruklyken letter der wet mag gaan: want dit zoude zeer verderflyke en gevaarlyke gevolgen voor de vryheid kunnen hebben.

Ik ftelle dan veel liever met U vast, dat de Wetgever de beftelling van deze Commisüen zonder recommandatie en zonder approbatie aan onze volkomen vrye dispofltie heeft overgelaten, zodat wy naar ons goeddunken daar mede kunnen handelen, mits dat deze handelwyze niet aanlope tegens onze natuurlyke verpligting, of tegens eene andere burgerlyke wet: want een Regent is noodwendig verpligt , in alle zyne bedryven', die by in deze qualiteit verrigt, het algemeene welzyn van den Staat ten doele te hebben , al was het ook, dat hem in een of ander geval, gelyk in het onze , de wetten vryheid gaven, naar bevinding van zaken te kunnen handelen.

Even zeker is het, dat de approbatie van alle andere Generaliteits en Provinciale Commisfien by eene uitdruklyke wet aan den Stadhouder is opgedraA 3 geflv

Sluiten