Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

feeds verpligt zyn geweeft, te Groningen ter Marke se komen, anders was het overtollig een vryeMarkc te bedingen.

Ook weet ik zeker ergens geleezen te hebben, dit die van Groningen, het verbond der Hanfe Steeden niet zo wilden verklaard hebben, dat de Kooplieden uit de Verbond Steeden, hier in de Stad mogten komen Handel dtyven; welk laatfte, deOmmehnders by een verdrag hebben bedongen; zo nu in die tyden den Handel ten platten Lande in de Ommelanden vry was geweeft, was insgelyks zodanig beding; overtollig; dan,

Duidelyker en boven allen twyfej verheeven, vinden wy het aanweezen van het Stapelrecht in den Jare 1434. wanneer twee Gebroeders, Hajo& Boele Ripper da, Hovelingen te Farmfum; welk met de Hamburgers een voordeeliger Negotie meenden te konnendryven, zich hier van zogten te ontdoen; waar door het gebeurde, dat eenen Willem Wicbering in qualitett als Olderman van het Stapelrecht, tot Farmfum Recherge en executie diens aangaande willende doen, door een Hayko AUers, Onderzaat van de bovengemelde Gebroeders wierd gedood; hier uit ontftond twift tufïchen de Stad en die Hovelingen,- aangezien de Stad. rechtmatig fatisfa&ie vraagde; dan nog in dit zelvde Jaar, op St. Laurejntius avond, wierd tuftchen Partyen een bevredigend Contract gefloten, [a]

Gy kunt hier uit zien, Myn Vriend! dat de voorschreven Hovelingen, toen uitdrukkelyk toeftonden, voor hun en de Vkrbuiren den Stapel vati alle Kooprnanfctr.ppen die te Groningen gelegd was, en zich verbonden die niet te hinderen maar behulpzaam te zyn ; «n voor de dood van den Olderman en de overtredingen van 's Stads Recht boete beualden, waar A 4 'm

[a] Zie Bylage No, 1..

Sluiten