Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C S5 )

welke inkomften zal werden betaald? Hoe veel van dezelve worden op gebragt? Op velk eene wyze en op wat tyd ?

Ten aanzien van hel eerde point, aarlelen wy niet, te advifeeren, de Heffing te lanten gaan over alle inkomden, zonder onderfcheid. Wy gevoelen zeer wel, hoe drukkend zulks is voor Capitalisten, welke van hunne Capi» taakn drie ten honderd opbrengende, nog boven dien verpiigt worden, een gedeelte van alle hunne inkomden in 's Lands Schatkist 'te dorten; dan, boe drukkend zulks ook zyn moge, kunnen wy U nieis anders voordellen, om dat alle andere wyze van heffing aanloopt tegen de Staatsregeling, en bovendien is onrechtvaardig, onuitvoerlyk en onvoldoende.

Alle andere wyze van heffing loopt aantegen de Staatsregeling, want deeze zegt ons, Art. 107., dat het geen „ op de inkomften gevonden wordt, moet worden gehe„ ven by wyze van quotifatie over de relative inkomften „ en verteeringen van alle de Ingezetenen der Baiaaffche „ Republiek" ; hét lydt geen tegenfpraak, dat hier geen onderfchetd gemaakt wordt tusfehen inkomften welken de vrugten zyn van induftrie, en andere welke van rentegevende Capitaalen worden gepercipieerd. Ook dit voelde het Bewind, wanneer het onderfcheid tusfehen inkomften en inkomften maken wilde, en daarom ftelde het voor, de inkomden van induftrie te maken tot Capitaal, en aan een heffing, by wyze van voorfchot, te onderwerpen, daartoe voordragende, deeze inkomften te berekenen over 2§ jaar. Dan dat dit expediënt mank ging, fprcekt van zelfs, om dat het beruste op het middelbaar genot der inkomften by een ieder, maar dit middelbaar genot ftaat niet gelyk by de Man die zich in de kragt zyns levens bevindt, en de zeVentigjaarige Grysaard;de laatftetoch mag naauwlyks op een enkel jaar leven rekenen, terwyl de eerfte zich met een genot van tien , twintig, en meerdere jaaren, vleyen mag', en dus zoude men in het Plan van het Bewind, alle inkomden, door hetzelve bedoeld, op den voet der Lyfrenten hebben moeten berekenen; doch was deeze converfie en berekening op 2} jaar ongelyk en onevenredig in de meeste gevallen, zy is volftrekt onrechtvaardig in anderen; zoo dik w vis, by voorbeeld, als de man, die zekere inkomften heeft, ftellig weet, dat hy dezelve, na verloop C a van

Sluiten