Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 143

Nederlanders in het algemeen heeft opgemerkt, is over 't geheel zo toepasfelyk op veele Friezen, dat ik niet van my kan verkrygen hetzelve met ftilzwygen voorby te gaan. „ Onze voor„ ouders",dus luiden 's Mans woorden, „ryk „ genoeg geworden zynde, om gemaklykte „ leeven, ontdekten ligtelyk wat hun ten aan« „ zien van de befchaafdheid ontbrak. Zy wil„ den dat gebrek in het nagedacht vervullen; „ maar het ontbrak hun ook aan de noodige „ kennis, om zulks voorzigtig te doen. Zy „ bragten de fraaie opvoeding hunner kinderen „ tot uiterften, waardoor alles bedorven wierd.

Voor zo verre is de fchuld van onze verbas,, tering by hen , hoewel hunne oogmerken „ loflyk waren. Maar wy zyn nog meer te ., befchuldigen, dewyl wy, terftondhoogmoc„ dig op de weinige voorrechten, welke wy „ door eigen toedoen boven hen verkreegen

hadden, ons hebben willen ontdaan van de „ verpligting om hunne deugden na te volgen; „ en, om niet te ouderwetsch te fchynen, bui., tenfpoorig geworden zyn. Wy hebben 't „ zeil in top gehaald en 't roer vernageld".

„ Een byzonder zwak, dat ons van tyd tot tyd „ geen minder nadeel heeft toegebragt, is die on« „ maatige zucht voor Vreemdelingen, waardoor „ wy vervallen in eene ongerymde nabootfing „ van alles wat zy ons tot een voorbeeld aan„ pryzen. Moet het niet vreemd fchynen, dat „ onze landaard, altyd zo af kfierig van vreem,, de Regeeringen, zo gereed is om zich aan de „ gevoelens van vreemdelingen, byna in alles, M te onderwerpen ? "

Dan

Alge«

meeme

Beschrï»

ving.

Sluiten