is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; dertiende deel; vervattende eenen aanvang der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aaa Tegenwoordige Staat

Bbknop»

T' HlSTO ÏUE.

De Zadei van 'c

Chrisrendom wor den hier te lande geftrooid door Wil frid. 6fp.

ook op deeze wyze aan Friesland gekomen zyn, " onder beding dat hy de Friezen tot het geloof der Christenen zou bekeeren. Dan hier van kwam weinig, zo door de dofheid der Keulenaars, als den tegendand der Friezen. De jaarlykfche fchatting van vyfhonderd Koeyen werd hun evenwel kwytgelcholden, om datze beloofden de Landpaalen van Frankryk tegen de Wenden re zullen befehermen.

Adgilius, de vyfde der Friefche Koningen, was wel jong van jaaren toen hy aan de regeeringe kwam; maar verdandig cn vreedzaam van aart. Hy deed dus zyn voordeel met de twisten en partyfehappen die in Frankryk plaats hadden, regeerde zyn volk n vrede, en bragt te wege, dat Friesland grootelyks toenam in Gedichten, Landwinning, overvloed van alles, goede Wetten en Ordonnantiën, i Ten tyde van deezen Adgdlus werden ook de zanden van den Christelyken Godsdienst hier te lande gezaaid: gelegenheid daartoe gaf, dat Wilfrid, Bisfchop van Jork in Engeland, die voor een geleerd en godvruchtig man geh< u' den wordt , door Koning Edfrid uit zynen. doei verdreeven wierd: want naar Rome willende reizen, om zich, over 't hem aangedaane ongelyk, aan 't Opperhoofd der Kerke te beklaagen, werd hy met zyn onderhebbend fchip, door dorm en tegenwind , op de kusten van Walcheren, toen nog tot Friesland behoorende , gefmeiten, en door Koning Adgiilus met veel betoog van vriendelykheid bejegend. Ebroin, Hofmeester des Konings van Frankryk, hier toe opgehitst door Edfrid, zocht wel den verdreeven Kerkvoogd uit dezen

fchuil-