Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. «9

Bisfchop Wolfran, aan hem verricht zou worden , en hy reeds den eenen voet in Je Doopvonte gezet had, wendde hy zich to: den Bisfchop en zeide : „ Van myi e Voorouders , lieve „ Bisfchop , wat gevoelen hebt gy ? zyn de „ meeste van dezelve in 't Paradys, of in de „ Helle ? " en als hem hier op, zo liefdeloos als onvo.irzigtig , ten antwoord was gegeeven: „ dat zekerlyk alle ongedoopten in de Helle wa„ ren?" trok Radboud den voet te rug, en zeide: „ dat hy liever met d : menigte zyner Voor„ ouderen in de Helle wilde zyn, dan met denar„ men hoop der Christenen in het Paradys" (' ). Weinig dagen na deeze gebeurtenis overleed de Koning, aan de gevolgen eener uitteerende ziekte, waaraan hy reeds lang gezukkeld had. Zyn ingewand bleef te Medenblik \ doch zyn lichaam werd naar Stavoren gevoerd, en aldaar begraaven.

Schoon het doopen van Radboud mislukte, cn hy aan zyne Heidenfche Afgodery vtsthield, waren echter de yverige poogingen van Wolfran in andere opzigten met eenen gunftigen uitflag bekroond. Radboud had naamelyk te veel ontzag voor Karei' Martel, dan dat hy geweldige

mid-

(*) Volgens het verhaal van fommigen zou Radboud gezegd hebben: „ dat hy liever in het zalig ge„ west van W odan wilde zyn". Hoe 't zy, zo Radboud en Wolfran beide het woord Helle gebezigd hebben, dan is het vast niet in de zelfde betekenisfe gefchied. Radboud hechtt daar het denkbeeld aan van eene plaats, alwa'rhetmogelyk minder aangenaam dan in bet Paradys, maar evenwel geheel niet onverdraaglyk zoude zyn.

P 3

BüKNOP'

iv Historie.

710.

Het Geloof wordt nog- , thans ten zynen tyde vry ge. Jukkig voortgeplant.

Sluiten