is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; dertiende deel; vervattende eenen aanvang der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43 8 Tegenwoordige Staat

BeknóP'

te Hl$*t?

me.

Helbada'

Zoon wreekt y.ich öve 't gcbeui de»

J3<52.

man niet zynde om zo fchoon eene kans te ■ verpruilen , was 'er aanftonds gereed toe ; dus. trokken zy, verzeld van hunne dienaars, naar 't gemelde Dorp, en vielen hunne vyanden zo geweldig op het lyf, dac Helbada met vier der zynen fneuvclde, en alle de overigen op de vlugr. gedreeven wierden. Dan Helbada liet eenen Zoon na, die, fchoon maar zeventien jaaren . oud, moeds genoeg bezat, om zyns Vaders dood niet ongewrooken te laaten. De gelegenheid daartoe fcheen hem, eenige maanden daarna, ' gebooren te zyn, wanneer Tiete Kamminga, naar Dokkum rydende, hem op zynen weg ontmoette : want niet zo dra had de jonge Helbada uic 'eenigen van zyn gezelfchap verdaan, dat deeze de doodflager zyns Vaders was , of hy viel mee de grootfte woede op hem aan; doch werd door Kamminga en de zynen zo wel ontvangen, dathy eerlang, tot lyfsbehoud, de vlugt moesc neemen. De dood van Kamminga en Ropta, niet lang daarna voorgevallen, maakte wel een einde van deezen bloedigen twist, maar bragt geene algemeene verzoening tusfchen de op eikanderen verbitterde geflagten te wege ( f). Worp Ropta overleed in den jaare dertienhonderd en twee, op zyn ftins of lleenhuis, daande ten noorden van het dorp Metfelwier in Oostdongerdeel, en wegens zyne ftefkte zonderling beroemd,doch voor bykansvyfeigjaaren tot den grond toe afgebroken. Tiete Kamminga overleefde zynen boezemvriend flegts tot den laatilen dag des gemelden jaars , in 't welk

ook

f-j ) Winfem. Kron. van Friesl. bl. 183, O. van Eebarl. Kron. bl. 129.