Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beknopte Hisio

rie.

De Stellingwervers vallen weder van hem af; doch worden met geweld bedwongen.

5°8 Tegenwoordige Staat

altoos verliezen wilde. Hoe 't zy, de Kerfc voogd trok met een aanzienlyk Leger te velde , en viel de Stellingwervers met zo veel geweld op 't lyf, dat zy, fchoonze eenen dapperen tegenltand booden, genoodzaakt wierden met groot verlies van volk te wyken. De Bisfchop, hiermede niet voldaan, vervolgde de vlugtenden, verbrandde verfcheiden dorpen en huizen, en gaf het omliggende land ter plonderinge over aan de zynen. Door zo wreed eene behandelinge,waarin althans niets van dien zachtmoedigen geest vernomen werd, welken men van een' Christen Kerkvoogd verwachten mogt, zagen de Steenwykers en Stellingwervers zich der maate vernederd, dat zy genoodzaakt waren het BisIchoplyk juk op nieuw aan te neemen, en no£ daarenboven tienduizend oudefchilden, totnralïe hunner ongehoorzaamheid, te betaalen.

De Stellingwerver Friezen waren niet te min zo verre van 't juk met geduld te draagen, dac hun door deezen Kerkvoogd, onder wien zy niet dan alleen in het Kerkelyke meenden te itaan was opgedrongen, dat zy kort daarna wederom ai vielen, en vollfrektelyk weigerden hem eenige gehoorzaamheid te bewyzen. Dan ook dit bekwam hun kwalyk. Jan van Arkel, nu veel vaster in den zadel zittende dan hy wel voorheen gedaan had, viel, omtrent het begin van Sprokkelmaand des volgenden jaars, met een mastig en welgewapend heir in Stellingwerf, nam de opgeworpen fchanfen en fterkten met beweid in, verwoestte de landftreek, en gaf een by. gelegen dorp ten roof aan zvne benden. De tovoogd bleef dus in wreedheid zich zelvea

Sluiten